گاهی اوقات ممکن است شما نقطه‌ها یا ابرهای کوچک متحرکی را در میدان دید خود مشاهده کنید. معمولاً این نقاط با نگاه کردن به زمینه‌های ساده واضح‌تر ديده می‎شوند. شما همواره آنها را هنگامي نگاه کردن به زمينه¬اي روشن و یکنواخت مثل یک ديوار خالي يا آسمان آبي مي‌بينيد (تصویر 1). به اين حالت مگس پران يا فلوتر گفته مى‌شود.

مگس‌پران، نقطه‌ها یا ابرهای کوچک متحرکی در میدان دید هستند كه هنگام نگاه کردن به زمینه‌های ساده مانند آسمان واضح‌تر ديده مى‌شوند.
تصویر 1 مگس‌پران، نقطه‌ها یا ابرهای کوچک متحرکی در میدان دید هستند كه هنگام نگاه کردن به زمینه‌های ساده مانند آسمان واضح‌تر ديده مى‌شوند.

زیر مجموعه ها