1-     جوادي م.ع., پاكروان م. بررسي نتايج اعمال انجام شده گلوكوم اطفال 0 تا 15 سال در بيمارستان شهيد لبافي نژاد طي سالهاي 77-1373.  (طرح منتخب دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1381)

2-     پاكروان م., فريدمن د., جميل ه., بررسي ارتباط ضخامت قرنيه و عصب بينايي. چهاردهمين كنگره چشم پزشكان ايران, 1383 (مقاله برگزيده کنگره).

3-     رتبه دوم در جشنواره رازي 1388، کاشت ایمپلانت دریچه احمد در موقعیت فوقانی در مقایسه با موقعیت تحتانی. محمد پاكروان، شاهين يزداني، كامليا شهابي، مهدي ياسري

4-     کاشت ایمپلانت دریچه احمد در موقعیت فوقانی در مقایسه با موقعیت تحتانی. مجريان طرح: محمد پاكروان، شاهين يزداني، كامليا شهابي، مهدي ياسري. سازمان اعتبار دهنده: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي, محل اجرا: مركز تحقيقات چشم. تاريخ شروع: 1385, تاريخ خاتمه: 1388. (رتبه سوم . گروه علوم باليني جراحي. جشنواره رازي 1388).