1- محمد پاكروان - گزارش نتايج عمل جراحي ترابكولكتومي+ لنز داخل چشمي در بيماران دچار كاتاراكت و گلوكوم. هفتمين كنگره چشم پزشكان ايران ,1376

 

2- محمد پاكروان - نتايج ترابكولوتومي در درمان گلوكوم مادرزادي با پيگيري ميان مدت- يازدهمين كنگره چشم پزشكان ايران ,1380

 

3- محمد  پاكروان - گزارش 10 مورد ماكولوپاتي ناشي از هيپوتوني متعاقب عمل جراحي فيلترينگ و نحوه برخورد با آن- يازدهمين كنگره چشم پزشكان ايران, 1380

 

4- عضو هيئت علمي يازدهمين كنگره چشم پزشكان ايران- 1380

5- دبير كنگره و سخنران در برنامه باز اموزي فيكو امولسيفيكاسيون – دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي - 1381 

', '

 

6- حيدر اميني – محمد پاكروان و همكاران شيوع گلوكوم در افراد بالاي 40 سا ل ساكن شهر تهران در سال 1380-1381 – دوازدهمين كنگره چشم پزشكان ايران ,1381

 

7- محسن تبريزي – محمد پاكروان و همكاران – مطالعه پروسپكتيو نتايج ليزيك پس از RK – دوازدهمين كنگره چشم پزشكان ايران ,1381

 

8- سيد محمد مير أفتا ب – محمد پاكروان و همكاران – بررسي نتايج ليزيك در بيماران دچار ا ستيگماتيسم به روش cross cyl با استفاده از دستگاه ليزر اكسيمر - EC -5000 Nidek

دوازدهمين كنگره چشم پزشكان ايران ,1381

 

9-  عضو هيئت علمي دوازدهمين كنگره چشم پزشكان ايران –1381

 

10- عضو هیئت علمی چهاردهمین کنگره چشم پزشکان ایران – 1383

 

11- محمد پاکروان- دیوید فریدمن- هنری جمپل – بررسی ارتباط ضخامت قرنیه و عصب بینائی- چهاردهمین کنگره چشم پزشکان ایران – 1383 (مقاله برگزیده کنگره)

 

12-  محمد پاکروان- تاد کلا سرت-  ا سن اکپک- لیکن پلان ملتحمه- چهاردهمین کنگره چشم پزشکان ایران – پوستر-  1383 

 

13 – عضو هیئت علمی چهاردهمین کنگره چشم پزشکی شیراز- 1384

 

14- دبير كنگره و سخنران( تحت عنوان فشار هدف) در برنامه باز اموزي تازه های گلوکوم – دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي - 1384

 

15- دبير كنگره و سخنران( تحت عنوان آتروفی اپتیک) در برنامه باز اموزي نروافتالمولوژی – دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي – 1384   

 

16- عضو هیئت علمی پانزدهمین کنگره چشم پزشکان ایران –1384

 

17- م پاکروان ، ح نیکخواه ، ش یزدانی ، ف میربابایی، مقايسه آستيگماتيسم حاصل از انسزيون قرنيه تمپورال در برابر نازال در جراحي كاتاراكت- پوستر- پانزدهمین کنگره چشم پزشکان ایران – 1384

 

18- عضو هيئت علمي شانزدهمين كنگره چشم پزشكان ايران – 1385

 

19 -  محمد پاكروان‎،  همايون نيكخواه،  عليرضا برادران‏رفيعي و  شاهين يزداني، مقايسه ترابكولكتومي + ميتومايسين  C و کارگذاري دريچه احمد در درمان گلوکوم آفاکي کودکان ، شانزدهمين كنگره چشم پزشكان ايران – 1385

 

20 – شاهين يزداني، كامران هندي، محمد پاكروان، تزريق داخل ويتره اواستين در درمان گلوكوم نئوواسكولر، شانزدهمين كنگره چشم پزشكان ايران – 1385

 

21-    Yazdini S., Hendi K., Pakravan M. Intravitreal bevacizumab (avastin)injection for treatment of neovascular glaucoma, a randomized clinical trial XVI th Ophthalmology congress of Iran, 21-24 Nov 2006, Tehran

 

 

22-    Pakravan M., Nikkhah H., Yazdani S., Baradaran AR. Trabeculectomy with MMC versus ahmed glaucoma implant for treatment of pediatric aphakic glaucoma XVI th Ophthalmology congress of Iran, 21-24 Nov 2006, Tehran

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

23-    Yazdani SH, Rabbanikhah Z, Javadi MA, Pakravan M, Rezaei Kanavi M, Babaeian M, Yaseri M. ZCorneal endothelial cell density and morphology in pseudoexfoliation syndrome.  Ophthalmology congress of Iran, 4 -7 Dec. 2007, Tehran

 

24-     Baradaran Rafiee AR,  Yazdani SH, Feizi S, Pakravan M. Single versus two-site phacotrabeculectomy, a randomized clinical trial . Ophthalmology congress of Iran, 4 -7 Dec. 2007, Tehran

 

25-              Elahi E, Yazdani SH, Bayat B, Pakravan M, Chitsazan F, Khoramian Tusi B, Suri F. MYOC and CYP1B1 mutaions equally and independently contribute to juvenile open angle glaucoma .Ophthalmology congress of Iran, 4 -7 Dec. 2007, Tehran

 

26-        Yazdani SH, Hendi K, Pakravan M, Mahdavi M. Intravitreal bevacizumab for neovascular glaucoma; 6 months results of a randomized clinical trial . Ophthalmology congress of Iran, 4 -7 Dec. 2007, Tehran

 

 

27-    Rabbanikhah Z, Yazdani SH, Javadi MA, Pakravan M, Rezaei Kanavi M, Babaeian M, Yaseri M.

Central corneal thickness measurement by ultrasonic pachymetry . Ophthalmology congress of Iran, 4 -7 Dec. 2007, Tehran . (POSTER )

 

28- Pakravan M, Aramesh S, Yazdani S, Yaseri M, Sedigh-Rahimabadi M. Peripapillary Nerve Fiber Layer Thickness Measurement by Three-Dimensional Optical Coherence Tomography in a Normal Population. Ophthalmology congress of Iran, 4 -7 Dec. 2007, Tehran .

 

29- - محمد پاکروان ، شاهین یزدانی، کاملیا شهابی ، فیروز میربابایی، مهدی یاثری.

 کاشت ایمپلانت دریچه احمد در موقعیت فوقانی در مقایسه با موقعیت تحتانی. كنگره چشم ايران 1388.

30- A new approach for management of delayed suprachroidal hemorrhage after intraocular surgeries: and report of a case series. Iranian congress of ophthalmology , Tehran , 2008.

31- OCT in Glaucoma. LASER seminar, Tehran , 2010.

32- Pakravan M, Koohestani N, Yazdani S. comparison of peripapillary nerve fiber layer thickness between amblyopic and normal fellow eyes. Iranian ophthalmology congress, Tehran , 2010.